Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten tussen GuestCompass en de koper van goederen van GuestCompass c.q. de gebruiker van de diensten van GuestCompass, hierna te noemen: “De Klant” en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. 
 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen GuestCompass en De Klant. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele door De Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten. 

 

Artikel 2: Definities / werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst,, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn door GuestCompass gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en worden, naast terhandstelling aan De Klant, beschikbaar gesteld op de Website, waar de voorwaarden op te slaan en te printen zijn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 4. GuestCompass behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan De Klant. De kennisgeving is vormvrij. Indien De Klant niet instemt met de wijziging, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.
 5. GuestCompass: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Guest Compass B.V.” gevestigd te Haarlem, handelend onder de naam: “GuestCompass”;
 6. De Klant: de vennootschap c.q. de (rechts)persoon die gebruik wenst te maken van de Dienstverlening van GuestCompass; 
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen GuestCompass en De Klant en bijbehorende algemene voorwaarden inzake de Dienstverlening; 
 8. Website: de website van GuestCompass: www.guestcompass.nl;
 9. Data: de (persoons)gegevens die door De Klant met behulp van het Platform worden verwerkt en gegenereerd; 
 10. Platform: Het GuestCompass Platform, via welke de communicatiekanalen van De Klant (cq. website en/of mobiele website en/of Apps van De Klant) worden aangestuurd waar De Klant haar onderneming, haar specifieke diensten, waaronder maar niet gelimiteerd tot robotica en authenticatie diensten, alsmede de onderneming en diensten van derden kan aanprijzen aan haar gasten en via welke gasten kunnen inloggen, reserveren, boeken etc. bij De Klant en de onderneming van derden die een dienst aanbieden aan de gast;
 11. De Dienstverlening: het aanbieden,  (gebruiks)klaar maken en integreren van het Platform bij De Klant alsmede advisering en support inzake het gebruik en ontwikkeling van het Platform;
 12. Fout: een wezenlijk, aanwijsbaar en reproduceerbaar mankement van het Platform van Guestcompass waardoor deze niet voldoet aan de Documentatie; 
 13. Documentatie: de standaard handleidingen en instructiematerialen voor het gebruik van het Platform van Guestcompass (die van tijd tot tijd door Guestcompass kunnen worden aangepast);
 14. Incident: een onverwachts opkomend probleem in (de software van) het Platform omtrent de veiligheid, inhoudende maar niet gelimiteerd tot cyber-aanvallen en/of hacks, integriteit en/of capaciteitslimieten, waarbij ingrijpen door middel van technische maatregelen, naar inzicht van GuestCompass, noodzakelijk is;   

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Klant aanvaardt de Overeenkomst middels ondertekening van de door GuestCompass toegezonden offerte of door betaling van de eerste factuur. 
 2. Na aanvaarding van de Overeenkomst verkrijgt De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar recht voor gebruik van het Platform na betaling van de vergoeding, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.  
 3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verkrijgt GuestCompass het gebruiksrecht op de naam en/of het logo van De Klant ter ondersteuning van de uitvoering van de Overeenkomst alsmede voor publiciteits- en reclamedoeleinden van GuestCompass. 

 

Artikel 4: Configuratie en acceptatie

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en nadat is ondertekend en GuestCompass het Platform gebruiksklaar heeft gemaakt voor De Klant, geeft GuestCompass voorafgaand aan de acceptatie en het operationeel gebruik De Klant de mogelijkheid om het Platform te testen (de “Acceptatie test”). 
 2. Vanaf het moment van operationeel gebruik van het Platform door De Klant wordt het Platform geacht te zijn geaccepteerd.  
 3. Indien er problemen voortvloeien uit de Acceptatie test zal GuestCompass zich inspannen om deze Fouten binnen een redelijke termijn op te lossen. Enige ondersteuning door GuestCompass, aangevraagd door De Klant, is behoudens de volledige verantwoordelijkheid van De Klant. 
 4. Bij acceptatie van het Platform (i) ontslaat De Klant GuestCompass van alle verplichtingen voortvloeiend uit de acceptatie van het Platform, (ii) gaat De Klant akkoord met het Platform en erkent dat het Platform aan de vereisten voldoet. 
 5. In het geval dat De Klant het Platform niet accepteert vanwege Fouten die ondanks de inspanning van GuestCompass niet kunnen worden opgelost, ontstaat het recht deze Overeenkomst te beëindigen, waarbij De Klant slechts recht heeft op restitutie van de maandelijkse vaste vergoeding van de resterende maanden van het kalenderjaar, vanaf het moment dat de Fouten aan GuestCompass zijn gemeld.  

 

Artikel 5: Invulling Overeenkomst

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal GuestCompass binnen de tussen partijen specifiek overeengekomen periode het Platform gebruiksklaar maken voor De Klant.
 2. Na acceptatie van het Platform kan De Klant vrij gebruik maken van het Platform, alsmede krijgt De Klant logingegevens waarmee de bestaande informatie over De Klant en/of Data van De Klant binnen het Platform door De Klant zelf aangepast kan worden.. 
 3. GuestCompass garandeert niet dat het Platform voldoet aan c.q. kan worden ingezet voor het beoogde doel van De Klant, noch voor het beoogde economisch succes. 
 4. Indien er als onderdeel van het gebruik van het Platform persoonsgegevens worden verwerkt gelden voor deze verwerking de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst. 
 5. Bij het gebruik van het Platform dient De Klant ervoor te zorgen dat alle wet- en regelgeving die op hem van toepassing zijn, worden nageleefd.
 6. De aankoop, het gebruik en onderhoud van elektronische communicatiemiddelen en de eigen IT-infrastructuur van De Klant (waaronder software en hardware) om het gebruik van het Platform mogelijk te maken, komt voor eigen rekening en risico van De Klant. GuestCompass wordt in geen geval aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of kosten, waaronder verlies van Data, of het gebrek aan gebruiksmogelijkheden van het Platform door een tekortkoming, defect, ander mankement en/of ander niet beschikbaar zijn van voornoemde elektronische communicatiemiddelen en/of IT-infrastructuur en/of doordat De Klant niet voldoet aan de Technische en Functionele Eisen (die door GuestCompass zijn vastgesteld) en/of doordat De Klant ontoereikende Data gebruikt.
 7. GuestCompass behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk uit te schakelen verband houdende met geplande reguliere onderhoudswerkzaamheden. GuestCompass zal de reguliere onderhoudswerkzaamheden uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk of per email mededelen aan De Klant. 
 8. GuestCompass is ingeval van een Incident te allen tijde gerechtigd het Platform tijdelijk en/of definitief uit te schakelen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan De Klant. GuestCompass zal zich inspannen om (overlast door) Incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. 
 9. GuestCompass behoudt zich het recht om software updates door operating systemen of overige gebruikte systemen van derde partijen door te belasten aan De Klant.

 

Artikel 6: Betaling/ Prijzen 

 1. De Klant voldoet de vergoeding zoals overeengekomen in de offerte voor de Dienstverlening aan GuestCompass, bestaande uit een vergoeding voor het aanmaken van het Platform alsmede een maandelijkse vaste vergoeding per kalenderjaar, of resterende maanden in het kalenderjaar vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. De vergoeding zal voorafgaand aan de Dienstverlening worden gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen. 
 2. Facturen van GuestCompass dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen. Indien een factuur is voldaan gaat klant akkoord met de voorwaarden ook bij gebrek aan getekend contract.
 3. De bedragen op de facturen van GuestCompass worden altijd vermeld in euro’s en exclusief BTW.
 4. Alle genoemde prijzen van de diensten zijn exclusief BTW. Mogelijke prijswijziging van diensten, worden minimaal 30 dagen van tevoren kenbaar gemaakt. Prijswijzigingen kunnen eenmaal per kalenderjaar worden ingevoerd en worden tijdig van tevoren aangekondigd
 5. Op basis van de CPI (consumentenprijsindex) wordt een jaarlijkse prijsindexatie voor GuestCompass diensten aangehouden en doorbelast.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn van de factuur, is GuestCompass gerechtigd wettelijke handelsrente te berekenen over het achterstallige factuurbedrag, alsmede buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.


 

 

Artikel 7: Verplichtingen van De Klant

 1. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor de door hem of derden op het Platform aangeboden diensten en/of producten.
 2. De Klant is verplicht alle aangeboden producten en/of diensten op het Platform zo volledig mogelijk en naar waarheid te beschrijven. 
 3. De Klant is de (enige) partij die een overeenkomst sluit met derden inzake de aangeboden diensten door De Klant via het Platform. GuestCompass is uitdrukkelijk geen vertegenwoordiger, noch agent, van en/of voor De Klant en staat volledig buiten de rechtsrelatie tussen De Klant en de derde.
 4. De Klant is gehouden de diensten en/of producten die hij aanbiedt aan derden bij aankoop ook daadwerkelijk te leveren aan derden.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat minderjarige en/of handelingsonbevoegde- en/of handelingsonbekwame derden enkel producten en/of diensten kunnen kopen met uitdrukkelijke toestemming van een (handelingsbevoegde) ouder en/of wettelijke begeleider. 
 6. De Klant mag geen persoonlijke inloggegevens aan derden verstrekken en is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van zijn/haar gegevens zonder dat derden toegang hebben tot de gegevens. 
 7. Op het moment dat De Klant zijn/haar verplichtingen schendt, kan GuestCompass, naarmate de ernst van de schending, de gebruikmaking van de door haar aangeboden diensten tijdelijk beperken en/of blokkeren, dan wel de Overeenkomst per direct beëindigen. 
 8. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de gasten die gebruik wenst te maken van het Platform vooraf toestemming verleent aan GuestCompass en De Klant om de privacygegevens van de betreffende gasten te gebruiken en/of push-berichten te mogen sturen. Aan de gasten moet de mogelijkheid worden geboden zijn/haar toestemming op ieder moment in te trekken. 
 9. GuestCompass zal privacygegevens van De Klant en/of de derde enkel gebruiken om de Dienstverlening te verbeteren, conform Nederlandse privacywetgeving (de “AVG” en “UAVG”) en de Nederlandse Telecommunicatie Wet. 

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. GuestCompass zal, behoudens het gebruiksrecht uit artikel 3.3, de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan De Klant respecteren. 
 2. De Klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van GuestCompass. Onder deze intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan de al dan niet geregistreerde octrooirechten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerkrechten, sui generis rechten op gegevensbestanden, alsmede aanvragen voor registratie van dergelijke rechten, en (rechten op) handelsgeheimen of know-how en overige intellectuele of industriële rechten van welke aard dan ook overal ter wereld. 
 3. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van GuestCompass substantiële delen van het Platform, of Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere doeleinden dan het overeengekomen gebruik. 
 4. Additionele platformmodules ontwikkeld door of met GuestCompass blijven eigendom van GuestCompass. 

 

Artikel 9: Einde Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 2. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur, zoals opgetekend in artikel 8.1 van deze voorwaarden, automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij De Klant de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen duur, zoals opgetekend in artikel 8.1 van deze voorwaarden, opzegt tegen het einde van de overeengekomen duur.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen duur, zoals opgetekend in artikel 8.1 van deze voorwaarden, is de Overeenkomst door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden. 
 4. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, bij gebreke waarvan de opzegging geen gelding heeft. 
 5. De Overeenkomst kan te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst (en zonder ingebrekestelling) direct door GuestCompass (schriftelijk) worden beëindigd, indien:
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn de verzonden facturen naar De Klant direct opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst is en blijft De Klant de (maandelijkse) vergoeding voor de Dienstverlening verschuldigd voor de periode tot het moment dat de Overeenkomst eindigt. 
 8. De Klant haar zijn/ haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt;
 9. De Klant in staat van faillissement verkeert en/of surseance van betaling aanvraagt, dan wel er sprake is van een “pre-pack”, dan wel op andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
 10. De Klant wordt ontbonden, geliquideerd en/of er een ‘change of control’ binnen De Klant plaatsvindt. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De Klant vrijwaart GuestCompass voor eventuele door derden te lijden (gevolg)schade wegens tekortkomingen in de nakoming van de Dienstverlening  zijdens De Klant of gebreken aan de goederen die worden aangeboden door De Klant.
 2. De Klant erkent en aanvaardt dat GuestCompass enkel een faciliterende rol heeft en louter en alleen verantwoordelijk is voor hetgeen bepaalt in de Overeenkomst. De Klant vrijwaart GuestCompass eveneens voor eventuele door derden te lijden schade wegens de gebruikmaking van de door De Klant verleende dienst of het geleverde goed, waaronder de verwerking van Data.
 3. Uitsluitend De Klant is verantwoordelijk voor het leveren van juiste informatie over de aangeboden goederen of diensten. Hierbij vrijwaart De Klant GuestCompass en stemt hij ermee in GuestCompass schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, acties en aanspraken of kosten die daaruit voortvloeien, met inbegrip van gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) het gebruik van de Dienstverlening, (ii) niet nakoming van verplichtingen en/of garanties van De Klant uit hoofde van de Overeenkomst, (iii) nalatig of opzettelijk wangedrag van De Klant. 
 4. GuestCompass is niet aansprakelijk jegens De Klant voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GuestCompass. Evenmin is GuestCompass aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door derden.

 

Artikel 11: Overmacht

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GuestCompass geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GuestCompass niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 2. Ieder der partijen is verplicht de ander onverwijld in kennis te stellen van omstandigheden, die er naar redelijkheid toe leiden dat de partij zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet langer kan nakomen. 

 

Artikel 12: Derden

 1. Het is GuestCompass toegestaan ter uitvoering van haar Dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden.
 2. Het is partijen niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is of zal worden gegeven of indien De Klant in het buitenland woonachtig c.q. gevestigd is, zal het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 2. Geschillen tussen De Klant en GuestCompass zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, al dan niet met behulp van mediation, waarna het geschil desgewenst zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

 

 

Guest Compass BV | Wagenweg 21 | 2012 NA Haarlem | Telefoon: 085 - 2100999 |info@guestcompass.nl| KVK:88764567| BTW:NL8647.70.091.B01

 

GuestCompass